Sunday, February 21, 2016

அய்யய்யோ திருடு போனது!

மொழிய வார்த்தைகள் கிட்டாத 
ஓர் அற்புத உணர்வு!
மொழிந்தால் மீண்டும் கிட்டும் 
என ஆசையாய் ஓர் முயற்சி. 

அய்யய்யோ திருடு போனது!
கள்வன் ஒருவன் கத்தி ஏதும் இன்றி 
கதைப்புகளாலே கவர்ந்துச் சென்றான்.
என் இதயக் கல்லாப் பெட்டியை.
மோகம் ஏதும் இன்றி 
கண்ணங்கள் சிவக்கச் செய்தான். 
ஏக்கத்திலும் ஏற்றம் கிட்டும் என 
என் தேகத்தைக் காக்கச் செய்தான்!

ரசிக்கும் அவன் கண்கள் 
புசிக்கும் வேகத்தை 
முத்தங்களாலே முறியடிக்கிறது!
துடிக்கும் என் இதயம் 
வெடிக்கும் நிலை எட்டி 
யுத்த்ங்களாய் தவிக்கிறது!

சிரிக்க வைக்கும் சிறுவனும் 
சிலிர்க்கச் செய்யும் சித்தனும் 
சேற்றில் நீர் போல் ஓர் கலவையவன். 

நூற்றில் ஒருவனாய் மோகமின்றி 
காதல் செய்யும், காதலின்றி 
நட்பு காட்டும், உள் நோக்கமின்றி 
உரையாடும் ஓர் அற்புத ஆடவன். 

சிறு சிறு நொடியாய் வாழும் 
செதுக்கிய நினைவுகள் தந்து 
அணு அணுவாய் செல்லும் 
கை அணைத்த ஓர் பயணம் தருகிறான்.

பேச்சுத்துணை வெறும் பேச்சாய்ப் போன இக்காலத்தில் 
மொழியாலே மாயம் செய்யும் 
வீச்சு வாழ் வீரனவன் 
தூண்டும் காமுகியை வெல்லும்போது!

முடிவில், காதல் வெல்லுமோ?
மோகம் வெல்லுமோ?
காலம் வெல்லுமோ?
காதலும் மோகமும் வெல்லும் 
காலம் கிட்டுமோ? 
வலிதான் கிட்டுமோ?
ஓர் வழித்துணைக் கிட்டுமோ? 
கண்ணீரை கரைக்கும் 
வலிமைக் கிட்டுமோ?

எண்ணற்ற கேள்விகள் கடல் அலையாய் 
மோதிச் செல்ல, அவனோடு பயணிக்கும் 
கணங்கள் போதும் என மனம் சொல்ல 
காலன் அவன் முன் கேள்வியாய் நிற்கிறேன்!

கன்னம் தழுவி கள்ள முத்தம் தந்து 
கவலைகள் மறக்கச் செய்கிறான் 
துறு துறு பார்வைகளாலும் 
கூரானக் கருத்துகளாலும்!

கைகள் கோர்க்கணும் 
கன்னம் சிவக்கணும் 
கூந்தல் கோதணும் 
மோகம் தீரனும் 
காதில் கொஞ்சனும் 
தழுவி நிற்கணும் 
காலம் மறக்கணும் 
என்றும் காதல் இருக்கணும்!
பேதையாய் ஆசை கொள்ளும் 
திருடு போன என் இதயக் கல்லா பெட்டி :) 
அழகியக் கள்ளனை 
கண்களில் சுமந்துக் 
கண்கள் மூடாமல் 
கனவில் பயணிக்கும் 
புதுமைக் காதலி 
அன்பு தோழி 
சாரா
(Sarah)Translation for Non-Tamils :( First Try.. Bare with ME :) 

Oops its Stolen!

With no words to express my Feelings
I Try to Live the moment Again Via Expression


Oops its Stolen!
On a Weaponless Encounter A Theif Stole,
The Treasury of My heart
With no lust nor sensuousness 
He made me Flush a Pink 
He makes me wait With Hopes & Longing
That there is Elation in Desperation!

The admiration in his Eyes
The hunger rushing inside
He kisses them a Goodbye!
My Rushing Heart
Is high to Burst 
Lost in the War of Elations!

A happiness doctor young and strong
An espirited Sage-like Self-Control
He was as a combination as Clay! 

One in Hundreds with No Lust
Loving, Lovelessly Friendly, 
An amazing man, 
Conversing with no hidden intentions!

He gave me sculptured moments of Living 
A slow journey holding hands!
A Modern time Quality talk is a Myth 
A man who spends time on Words!
Valiant is He! Winning, 
The Tempting Tempest around me! 

In the end Shall Love Win?
Or Lust?
Shall Time Win?
Or both?
Will I end in Pain?
Will I have a Companion? 
Will I gain the Power
To engulf the Pain?

As Numerous Questions as the Waves
Touch and Wet the Corner of my Eyes!
Content is the present that is with him
Says the heart as I stand a Question before
The Lord of Time! 

He held my cheeks and Blew a Kiss
Fading Worries like a breeze
Deep is his looks &
Deeper are his Thoughts!

Wanna Hold Hands 
Wanna Flushy Blush
Wanna caress my hair
Wanna Live the Lust
Wanna Love Crazy 
Wanna Hug around 
Forgetting Tick & the Tock! 
To Love forever and More!
Madness is the Heart 
That was Stolen by Him!


Bearing  my handsome thief in my Open Eyes 
On a Love Journey  
Unique Love and Loving Friend, 
Sarah

Realizing the Realities of Life! #CTC

Realizing the Realities of Life! #CTC

Dear Readers, 
Help me to walk you through an Elated Ever-cherish-able Experience...It makes me want to Live every moment as If it is happening for the First time and the Only Best Time. 
Every First experience is considered the most special of all. First walk, First Talk, First Kiss, First Snow, First date, First Poetry... the list of first experiences in life is endless. 
The beauty of a first experience is that its new and its makes us feel excited and happy at the best. We become aware of each and every happening of that first experience so that we get to know it to the fullest. Some of such experiences are gained after a great toll of effort and time spent on waiting to have that one awesome moment in life. The First always stays close to the heart no matter what and affects us in a great way. 

​                           

Similar is a First trek. A very special one where numerous unknown faces became familiar in a night. A vivid experience that would stay close to the heart forever. Though the trek was intended to have a break from mundane work life and have some time to cherish and relate with the nature, to me it was not a break from work. It was an experience that gave me time to pull myself to be a better person and a better professional. A time that was spent on self-introspection. I started late after work. A long ride with a dear friend in the chill dark city outskirts took me to the most awaited first Night camp and Trek. I have always enjoyed the dearness of Darkness and the Wonders of Silence. I become like the Kungfu-Panda holding on to the Inner Peace Mudra. Infact, I did feel the Inner-Piece Standing on the Junction of 3 Roads in the Middle of the Night.


​                                Wonderful Morning Sunrise
Late night walk along the forlorn streets with a friend took me through various vivid moments of our lives. Silence, Loneliness, Darkness and Chillness- A palate of Afreshment. An exuberant combination of Espirited moments.  Late night Poetry Writing.. Wow I must say that is the most amazing feeling ever at a night in a place like Kumali. It felt like all the drunken emotions of the day were flowing through my hands into 'Conversations in Darkness and Silence'. As I wrote I listened to beautiful voices singing a soothing music. It felt like a heavenly doubled up. I completed my poetry and hit my Yoga mat like a kid that got tired of playing around- Tired and drowsy.

           Had Dinner is like Family get together ​(Plate ah Maranthutomea :P


I slept off like a small kid waiting to doze off. The ground felt like a bed of roses though it was cold and rough. I was awakened by the chill weather. Sleeplessness- the favourite moments to a Writer! It is a boon to be insomniac for a Writer.
I woke up back on shoes by 04:00 in the morning to find an forlorn zone for attending a call from below :P One of a few brave solo moments in darkness I have ever witnessed. Finishing which gave an immense satisfaction of accomplishment that I had took over my fear. As I walked back to my bed I smiled.
With that little happy moment I walked to a few new friends whom I met the day before and Woke them up from their Sleepless sleep. Getting to have a bunch of friends to wake up with and have a full dose of smiles and laughter, is the best way to start a great day. In fact, that is when the momentum of the week-day trek caught me. Its been almost 10 days since the Trek and I work like a fully loaded AK47, Full of energy and Will backed up from enchanted moments of one night and an early morning. 


​                        DUM Briyani waiting for seize it :-)

As we woke up, we started the fire for making Tea and Coffee. The Fire preparation were the moments of spirited thoughts I must say. I was in a similar state like that of the left over charcoal from the night's Camp-fire. The heat was still there but the burning glow was put off. Like we added small twigs and blew air into it, I wanted a few small dosage of positivity and confidence to lit the fire inside me. During that Week not just the Fire for Tea lit up but also was the Fire to Achieve in me. Every minute spent with nature speaks some learning or other that shows the way of Life to us.
When everyone had their refreshing MAGGI MASALA coffee and light Tea, We started off for our Trek. It was my very first Trek experience. Full of energy, enthusiasm and excitement. As we reached the bottom of the hill I picked up a small Neem twig to Brush like my ancestors did, It taught me to bare bitterness and assimilate it. We moved up in the hill. The trail was full of stones and thorns, similar is Life, A trail of Thorns and Stones, walking past which one reaches a peak where there is Bliss. To reach the peak and to stay there after finding a meadow to rest and look around- is the perfect life everyone of us Aim at. However, reaching that state is not possible when we stay in our cosy couch or a flowery bed. Be it our Career, family, spirituality or anything, Everything has a various stages to go through with various difficulty levels customized to each one of Us. We are given the choice to take hold of our actions and the power to handle its consequences. Facing life is not only in the path we take but also in how we see it. Perhaps the trail in my First trek was stony and thorny. To my eyes it was excitement and happiness. I chose to walk through it and I was ready to face the tireless and injuries that may occur. This is the Rule of Life. "To own thy actions and the Effects thereafter".
As I walk along with my thoughts about life and its essence taught by the Nature around, I had a bunch of everlasting memorable moments of meaningless and meaningful conversations with a variety of people. Stunning a few and Stunned by a few- It was absolute awesomeness! 


​              Pambu Padam Yeadukuma!!

I sweat, I fell, I slipped, I ran, but I never stopped till I was there at the peak. Remember not to stop when little obstacles block your way, the voice of my heart echoes. As we reached the top, the awesomeness doubled up. Adding fun to the moment I became a DJ for a while playing songs to my new friends. Discussing food, Movies and Music with an unknown guy who had a reflection of a deep personality in his Face, the return was a cake-walk. It was a great feeling to find someone with a similar taste as Mine. He said he is a wedding planner, Never tried to Know more. The trek ended as we Parted ways, He to his world of Work and me to my Swim.


             Oru Malai Malamela Yaeri Paduthuduchi :-P​

After the Trek a bunch of friends went to the nearest Open-Water, I tried to swim, to overcome the fear that stops me. After the refreshing Swim I got back to Work, as the person with more confidence and positivity.
Gratitude is the feeling I share to the people who people like me have the chance to experience of the realities of Life by relating to Mother Nature. Thanks to Chennai Trekkers Club #CTC and to all those special friends who made the moments the most memorable. Awaiting to go further in this journey that helps in Finding a better me.. this is not the End but a Cool Beginning! 

Monday, February 15, 2016

My Valentine- En Route

An amazing Day of Love!


Unique and Happy..
With a similar Free-spirit..
Like two winds of different times
On a single paced journey..
We flew through green patches..

As the darkness slowly lightened up.
We engrossed in the tangy horizons,
Elated by the arches by the woods..
With the sound of muses
Soothing the scorned Master,

Eyes sank into the world of dreams..
We rode across curves
Like that of a lady's trunk!
Slippery yet attractive!

Mist Mesmerized start I must say.
A romantic drive on a misty morning.
To a never been land,
In search of Solace..

I stood before him at the verge
Where Many roads met.
He said Falling is a Choice
Though, Not the only one.

Roads are not the impediment
For when the goal is set and Determined
To hold on No matter What..
All roads make a way
or One can make a new Route!

To live the heart and not look around
To not Stop until the Awe is set
To think of standing-up before the fall
To be the writer of thy own life
He sculptured every sore in the soul..
Like the master of Magical Words

We watched the Glory of Kings
Chill Ice-stick-A Childish Fling
He bought me Gifts &
Took me for a Lunch
Making the time one of its Kind!
A Man of unconditional love
With the love for Humanity
and the Countenance of a Gentle-man!
My Valentine En route!

A love that cares!
A love that shares!
A love that trusts!
A love that isn't Physical!
A love that isn't tying up..
A love of a teacher!
The man of his Nature..

He lifted me up from falling off
He showed a path but didn't Walk Along
He triggered my Soul instead my heart
He gave me Purpose and 
Not try in becoming One..
He called me Lucky
I said to myself Yes I am!
For you lifted me
Up from the Rugs and Thugs! 
From the pain of being simple yet Unique

The irony of Cupids away! 
Made  an unique love journey..
Two days of a spirituous life..
Ended as I walk back to my den
With heart full of Gratitude
And the Soul Spirited up!
A soothing Pain engulfs
As we realize 'Togetherness a Mirage!'
Light feels the heart!
For he Made my Day :)

Loved in a unique way,
Aquarian Moments
SARAH


PS: My Valentine day when I was 23. Temple Visits, chill Ice stick,cool wintry Drive, A Lunch date :P, a Travel Valentine, a free-spirit like me, Shopping, Gifts and Long Chat. #SinglesmakingDoubles :) 


Friday, February 12, 2016

If I Fall….

On a warm morning.. During a long road trip..
Happened a conversation..
Between the mind and the heart!
Mind was telling the heart
She is in Cross-roads,
Between a love to wait-for and 
A love to risk plunging into..
Between loyalty & Patience and Impulse
Between A journey in future and
A flight ready to take off!
She knew not which one to choose

The heart spake: Fall Now
With numerous thoughts on If I fall!
You can! it boosted the mind’s Confidence
Give it a try was the only scream..
She gave in… changed the trend of asking out.
Heart feared for an Yes..
Mind warned on the impending journey..
Both sank into the pool of love..

He laid a hand.. A dragging one
I lay chased Out of the pool..
For he has greater power..
He is the master of his choice..
He chose to lock the heart
Give it to an unknown someone 
Never to take..
For he- Fate is the Master
The master that Sentenced Solitude!
Helpless I stand to wait for 
The day when the gift shall be accepted..

If I Fall I shall say
If I Fall I shall Show 
If I Fall I shall Face
The heart and mind sang a chorus 
As my eyes close in deep thoughts
Complex is the comprehension of life
And the apprehension of Love!

In Deep Thoughts, 
Love 
Sarah…

Wednesday, February 10, 2016

Conversations with Silence and Darkness....

Strolling Leisurely with a Friend by my Side..
Walking on an Unconquered trail on a misty stride
I knew my start.... Route to which faded as I walk
I knew no end...Nor path to the perfect end...
As I walk a streak of fear peeps into my nerves
Darkness an unknown peril or a pleasure
The cold-a comfort or a sign of impending predicament
As I walk with patience familiarity bred
The fear receded into the cold air.


To an unknown destiny... Toes on a tick tock....
Senses became receptive... Music began...
The music of creation the music of survival!
Creaking insects, frogs... Don't they ever doze?
Black paintings all around walled in the air.
Tall guardsmen, performing artist, dancing joyful artists…
Breezing all around.
They were giant paintings brushed by the master…
I stand like a spec amidst them.


Are they wondering who I am?
Are they trying to pass a message?
Are they on a household routine...?
Am I a visitor a passerby or an intruder?
As I walk past silly meaningless inquisitiveness.
I stand there in absolute darkness at crossroads.
Going back to where I began is a past
Moving on in my way could be a used trail.
Taking a new path could be an adventure.


Where should I go? Where will I go?
What is in store? The purpose Unknown.
I stand there questing the inner self?
Is companionship a compulsion?
Is achievement imperative?
Engulfing the Unanswered questions.
Locking into a vault inside
Running across a flash of memories.


I walk back to the start point.
To give one more chance
To not look back and to move my way
To create a path and not search one
To create a destiny instead finding one
To be in today... Learnt from yesterday...
Visualized a tomorrow... Living the moment.
To be the writer of the book of my life.
I sat back to write this journey of the self. 


Purpose- not formed but gets framed.

Starting a journey into a dreamy land, 
I lay back and stare at the Black Blanket, 
Walking into another conversion with the Twinkles!
We shared eye Talks.. Asking my Questions,
Like a star dust wanting them to drop the Answers, 
Mesmerized I lay in the beauty of Nature, 
And the Tiredness of the Body, 
My Vision Sank into a Silent Sleep...


Searching a Purpose,
Love
Sarah